Snage karaktera i vrline

Peterson i Seligman snage karaktera određuju kao skupove osobina koje poseduju pojedinci, stabilne su tokom vremenai predstavljaju usvojene, moralno-vrednosne sisteme misli, osećanja i delovanja, koji doprinose ispunjenju života. (Peterson & Seligman, 2004) Sa ciljem da pruže teorijski okvir za praktičnu primenu pozitivne psihologije, a po ugledu na model dijagnostičkih priručnika u okviru modela snaga karaktera i vrlina (CSV model) 24 snage su klasifikovane u 6 klasa vrlina.

Prilikom konstrukcije CSV modela definisan je dobar karakter kao skup pozitivnih dispozicija i karakteristika, kao što su ljubaznost, timski rad, perspektiva, nada... U potrazi za univerzalnim snagama karaktera, analizirana su glavna etička i verska učenja – od Biblije, taoizma, konfučionizma, hinduizma, budizma i antičkih kultura do religija zapadnih kultura. Razmatrano je i kako su ljudi u prošlosti tumačili snage karaktera. Iz savremenog života u proces identifikacije snaga karaktera uključeni su i pregled tekstova o obrazovanju, politici i kulturi, ispitivane su poruke u prazničnim čestitkama, ličnim oglasima, grafitima, nalepnicama, popularnim pesmama, filmovima, časopisima, knjigama, analizirani su i edukativni programi koji su se bazirali na građenju i jačanju karaktera.

Na osnovu prethodnog je napravljena preliminarna lista snaga koje su zadovoljavale sledeće kriterijume: 1) da su sveprisutne i prepoznate u različitim kulturama; 2) da ostvaruju doprinos individualnom ispunjenju, zadovoljstvu i tumačenju sreće i da su moralno vrednovane kao sopstveno pravo, a ne krajnje sredstvo; 3) da ne umanjuju vrednost drugih ljudi, već da ih podstiču da postanu njihovi svedoci bez ljubomore; 4) da poseduju antonim, odnosno suprotnu osobinu ili suprotan opis; 5) da su generalne i stabilne, slično crtama ličnosti; 6) da su merljive; 7) da poseduju distinktivne karakteristike u odnosu na druge snage karaktera; 8) da su otelotvorene kod određenih pojedinaca (personifikovane u popularnim likovima iz pesama, priča itd.); 9) da se rano ispoljavaju kod dece i omladine; 10) da mogu biti selektivno odsutne kod nekih pojedinaca 11) da se neguju kroz društvene norme i institucije (Peterson, 2006).

Snage karaktera su merljive, međusobno se razlikuju i osoba može imati visok skor na jednoj snazi ili grupi snaga, a nizak skor na nekim drugim. Takođe, snage su uglavnom stabilne tokom vremena, ali se mogu promeniti kao odgovor na važne životne događaje ili kao posledica namernih akcija koje osoba preduzima sa ciljem promene svog životnog stila (Peterson, 2009). Svaki čovek ima lični spisak snaga koji Peterson i Seligman se nazivaju “signature strengths”. Vrline su predstavnice najboljeg ljudskog ponašanja i suštinskih vrednosti kroz vreme i različite kulture. Univerzalne i biološki uslovljene. Razvile su se kroz procese evolucije, selekcijom onih vrlina koje su se pokazale kao neophodne za preživljavanje vrste. Vrline su osnovne karakteristike vrednosti moralnih, filozofskih i verskih mislilaca. to su mudrost, hrabrost, humanost, pravda, umerenost i transcedencija (Peterson, 2006).

Sa ciljem da osim teorijskog okvira pruže i pomoć ljudima u prepoznavanju snaga karaktera, njihovog korišćenja i nadograđivanja Peterson i Seligman objavljuju priručnik „Snage karaktera i vrline, priručnik klasifikacije“ (Character strengths and virtues, a handbook of classification). U okviru priručnika su detaljno opisane 24 snage grupisane u 6 vrlina, pri čemu se ne tvrdi da je ova klasifikacija definitivna već se ostavlja mogućnost uključivanja novih snaga ukoliko se one empirijski utvrde.

Spisak sa 24 snage možete naći na linkovima ispod:
VIA snage - srpski
VIA snage - hrvatski
VIA snage - slovenački